Papas Fritas

x5
Gs.15.000 x5 = Gs.14.250 c/u

Doritos

-
x1
+
x5
Gs.18.900 x5 = Gs.17.955 c/u

McCain

-
x1
+
x5
Gs.8.400 x5 = Gs.7.980 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.5.600 x5 = Gs.5.320 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.12.500 x5 = Gs.11.875 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.12.000 x5 = Gs.11.400 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.8.400 x5 = Gs.7.980 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.5.600 x5 = Gs.5.320 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.5.600 x5 = Gs.5.320 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.8.000 x5 = Gs.7.600 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.8.400 x5 = Gs.7.980 c/u

Pringles

-
x1
+
x5
Gs.5.500 x5 = Gs.5.225 c/u

Lays

-
x1
+
x5
Gs.20.000 x5 = Gs.19.000 c/u

Lays

-
x1
+
x5
Gs.11.000 x5 = Gs.10.450 c/u

Lays

-
x1
+
x5
Gs.8.000 x5 = Gs.7.600 c/u

Doritos

-
x1
+
x5
Gs.4.500 x5 = Gs.4.275 c/u

Guasu

-
x1
+